Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


Algemeen


Behoudens andersluidende geschreven bepalingen zijn de volgende voorwaarden toe te passen op gelijk welke verkoop, zelfs in het geval de koper zich op zijn algemene koopvoorwaarden zou beroepen. Door het plaatsen van een bestelling en/of het niet weigeren van een factuur aanvaardt de koper deze verkoopsvoorwaarden.


Toepassingsgebied


Enkel voor verkoop aan professionelen, die het product geheel of gedeeltelijk gebruiken in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid. Het teruggaverecht (enkel voor natuurlijke personen die goederen aankopen voor persoonlijk gebruik) is dus hier niet van toepassing.


Orderbevestiging


De bestelling van de koper wordt slechts definitief na de aanvaarding ervan door Almasy.


Montage


Alle goederen worden ongemonteerd geleverd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verkoper is niet aansprakelijk voor om het even welk gevolg van een verkeerde montage door de koper, niettegenstaande de eventuele overhandiging van montageaanwijzingen.


Bestellingen en leveringen


De koper draagt het risico voor de producten van bij de aanvaarding van de bestelling door de verkoper. Leveringen door onze zorgen gebeuren op gemakkelijk toegankelijke wegen; op goed bereikbare plaatsen; tot aan de eerste deurdrempel op het gelijkvloers. Lossen en benodigde apparatuur om dit mogelijk te maken, dienen door de koper te worden voorzien. Eventuele extra kosten betreffende voorgaande, evenals verpakking, verzending of andere kosten, buiten deze die rechtstreeks betrekking hebben op de materialen, zullen steeds afzonderlijk in meerprijs verrekend worden.

De vastgestelde leveringstermijnen zijn niet bindend. De koper mag er zich niet op beroepen, noch schadevergoeding of intrest eisen. De leveringstermijn wordt door ons enkel ten titel van inlichting gegeven. In geen geval kan een eventuele vertraging aanleiding geven tot schadeloosstelling van onzentwege of het annuleren van een bestelling.


Prijzen


Aangekondigde prijzen zijn vrijblijvend en exclusief btw. Zij worden slechts bindend na aanvaarding van een bestelling of in zoverre zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd met vermelding van geldigheidsduur.

Het bedrag vermeld op de factuur is betaalbaar contant, zonder aftrek, op de zetel van onze vennootschap. De B.T.W. is ten laste van de koper. Onze facturen dragen van rechtswege en zonder aanmaning verwijlintresten van 1,5% per maand vanaf de datum van factuur.

Ingeval van niet-betaling van de facturen op de vervaldag wordt er van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een verhoging van 20% op de factuurbedragen toegepast, met een minimum van 50 Euro per factuur. Bij niet-betaling worden, ipso facto, alle andere facturen opvorderbaar. Bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft de geleverde waar eigendom van de verkoper tot algehele vereffening der factuur of facturen. Eens de goederen geleverd werden draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's.


Gebreken en garantie


Onze verantwoordelijkheid betreffende de waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van niet-conforme goederen, ofwel de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van hun prijs. Alle andere kosten en vergoedingen zijn uitgesloten.

Alle klachten moeten uiterlijk 48 uur na ontvangst der goederen bij ons aangetekend toekomen. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.


Betwistingen


Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. In geval van betwisting van welke aard ook, is enkel de Rechtbank te Turnhout bevoegd om kennis te nemen van deze betwistingen.